SUPER
SPRAWA
Jesteśmy dla Superbohaterów, czyli osób, które
codziennie przezwyciężają różne trudności

Realizowane Projekty

Wiele możliwości jednej społeczności

loga EFS

Projekt realizowany w ramach 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach, Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Fundacja Superfundacja

Czas realizacji: 1.01.2021 – 31.12.2022

Wartość projektu: 808 000,00 zł

Cel projektu: wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego 20 mieszkańców Gminy Gaszowice i społeczności lokalnej (sołectwo Czernica) w przeciągu 24 miesięcy, z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego i zaangażowania społeczności lokalnej sołectwa Czernica, poprzez rozwój obszarów zdegradowanych i peryferyjnych.

Działania:

Fundacja Superfundacja realizuje działania z zakresu reintegracji zawodowej tj. opracowanie Indywidualnego Planu Usamodzielniania, wsparcie trenera pracy, szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne, płatne staże zawodowe.

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców gminy Gaszowice, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, poszukujących pracy lub chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Zapraszamy do kontaktu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach: 32 439 96 00

SDL „Spichlerz”: 507 656 164

Fundacja Superfundacja: 731 670 261

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny